FPI-Publikationen FPI-Publikationen FPI-Publikationen FPI-Publikationen

01 /2011

Terapija zasvojenih z drogami – Razvoj, oblike, metode, učinki in „integrativna zasnova“

eingereicht von: Roman Kostal

 

Povzetek: Terapija zasvojenih z drogami – Razvoj, oblike, metode, učinki in »integrativna zasnova«
V tem poglavju je podan celovit pregled tem o »terapijah na področju dela z zasvojenimi z drogami« v Nemčiji, njihov razvoj, socio-zgodovinsko ozadje, oblike, različne metode zdravljenja oz. obravnave, opisani pa so tudi učinki. Poleg različnih metod (psihoanalize, vedenjske terapije, psihodrame itd.) so v tem kontekstu še posebej poudarjeni prispevki in koncepti integrativne terapije.
V povezavi z interdisciplinarnostjo obravnavanja problematike zasvojenosti, s katero se srečujemo tudi v slovenskem prostoru (bio-psiho-socialni-pristop – zdravstvo – socialno varstvo – psihologija-psihoterapija), uporablja avtor terminološko različno izrazoslovje (zdravljenje, obravnava, rehabilitacija, terapija in v zvezi s tem; pacient, klient, uporabnik), čeprav v pomenskem smislu misli na isto obravnavo/ populacijo (razen tam, kjer je distinkcija eksplicitno poudarjena/navedena).
Ne gleda na to, da prispevek temelji na povzemanju polpreteklega dogajanja na področju terapevtskega dela z zasvojenimi, v nemškem prostoru, verjamem, da bo tudi slovenski bralec dobil osnovne smernice, katere bo lahko, s potrebno mero kritičnosti, uporabil pri delu z zasvojenimi, v slovenskem prostoru.

Ključne besede: terapija zasvojenih od drog v Nemčiji, zgodovinski razvoj, oblike zdravljenja, metode zdravljenja zasvojenih, integrativna terapija

 

Summary: Treatment of drug dependent client – Development, models, methods, effects and „integrative aproach“
This chapter provides a comprehensive overview of the topics on „therapy in working with drug addicts“ in Germany, their development, socio-historical background, form, or different methods of treatment, as well as describing the effects. In addition to different methods (psychoanalysis, behavioral therapy, psychodrama, etc.) in this context the contributions and the concepts of integrative therapy is particularly highlighted.
In conjunction with interdisciplinary treatment with addiction issues, with which we face in the Slovenian territory (bio-psycho-social-approach – Health – Social Care – Psychology, Psychotherapy), different terminology is used (treatment, rehabilitation, therapy and this regard, patient, client, user), although the semantic thoughts refer to the same treatment / population (except where a distinction is explicitly highlighted / mentioned).
Notwithstanding the fact that this contribution is based on summarizing, developmental, therapeutic work with addicts over last four decades in the German area, I believe that Slovenian reader will get the basic guidelines, which will enable him, with the requisite degree of criticism, to use this knowledge when working with drug addicts in Slovenian territory.

Keywords: drug abuse treatment in Germany (and Slovenia), history, forms of treatment, substance abuse treatment methods, integrative therapy

 

kostal-erapija-zasvojenih-z-drogami-razvoj-oblike-metode-ucinki-integrativna-zasnova-grad-01-2011 [718 kB]

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner